Realizace projektu “Živá zahrada“ – šk. rok 2016/2017

Realizace projektu “Živá zahrada“  – šk. rok 2016/2017

V rámci programu Moravskoslezského kraje podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s dotační prioritou “Podpora badatelsky orientovaného vyučování“,  jsme získali dotaci na projekt  “Živá zahrada“. Celková cena dotace činí 30 000 Kč. Za tyto finance budou zakoupeny výukové pomůcky, jako jsou dlaždice pro pozorování hmyzu, vývojové stádia živočichů, publikace, digitální dětské fotoaparáty, vábničky, dřevěný čmelín, budky pro ptáky.  Cílem projektu je podpora badatelsky orientovaného vyučování u dětí – rozšíření jejich obecné informovanosti o ekosystému zahrada, vytvářet  podmínky pro volně žijící živočichy a šířit ekologickou osvětu mezi veřejností.

Na webových stránkách www.ptacionline.cz máte v současné době možnost pozorovat  ve videosekvencích zahnízdění sýkory koňadry na zahradě MŠ Vratimov (kategorie „hnízdění“- „zobrazit videa“). Ptačí budka s videokamerou byla pořízena z projektu „ Živá zahrada“ v rámci programu Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty“, s dotační prioritou Podpora badatelsky orientovaného  vyučování. Instalace budky proběhla ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, fakultou životního prostředí.

http://www.ptacionline.cz/zaznamy/hnizdeni/75?mesto=vratimov

 

Zápis ze schůzky ekotýmu

3.SCHŮZKA EKOTÝMU 14.6.2017

Kdo byl na schůzce:

–  zástupci dětí z ekotýmu

–  děti oceněné za sběr papíru

–  p. ředitelka  Siváková

–  p. zástupkyně řed. Mgr. Chylinská

–  koordinátor p. Božoňová K.

–  školnice p.Máchová, p.Adamcová

–  p.uč. ekokroužku Filipová, Bc.Gajdová

–  zástupci rodičů:, p. Mekinová, p. Adamusová, p.Bc. Božoňová H., p. Kotalová, p.Mozolová,

p.Šebestová, p.Krupičková,  + děti těchto rodičů

Cíle schůzky:

 1. seznámení s výsledky sběru papíru
 2. předávání diplomů a malých cen dětem za sběr papíru
 3. informace o dění v MŠ v rámci Ekoškoly, projekt Ptáci on-line
 4. opakování 7 kroků Ekoškoly, funkce v ekotýmu, pravidla ekotýmu
 5. seznámení s tématem „Odpady“, příprava na zpracování dalšího tématu „Jídlo“
 6. foto ekotýmu

Co jsme dělali:

ad.1.

–  závěrečná schůzka se konala v prostorách školní zahrady v altánu

–  koordinátorka seznámila všechny s výsledky sběru papíru – za první pololetí a o kolik vzrostl sběr

ve druhém pololetí, když jsme děti v každé třídě více motivovali

ad.2.

–  pak následovalo slavnostní předávání cen „Nejlepší sběrač papíru“ – vyhodnocené děti z každé

třídy dostaly diplom, čokoládu a bonbony, dále dostala každá třída bonbony pro děti, které

sbíraly papír. Za peníze z této akce se již nakoupily budky pro ptáčky, které budou rozmístěny

ve vybraných lokalitách Vratimova.

–  s tímto nám pomůže dětský ekotým ZŠ Datyňská, rodiče některých dětí a hasiči města Vratimova

–  v rámci projektu Ptáci on-line jsme mohli od března do května sledovat hnízdění páru sýkorky

koňadry. Díky nainstalované web kameře do budky, tak mohly děti doma společně s rodiči denně

pozorovat snášení vajíček, starost o ně, líhnutí a krmení mláďat a nakonec vylétávání mláďat z budky.

Děti s koordinátorkou na základě pozorování vyplnily Fenologický deník. Přiložili jsme obrázky dětí a

foto z implementace hnízdění sýkorek do didaktických činností v MŠ.

–  děti ZŠ Datyňská pozvaly kamarády z dětského ekotýmu MŠ do své ekotřídy, která byla vybudována

v nové přístavbě ZŠ, zde proběhl společný environmentální program

–  také náš dětský ekotým se v příštím roce zapojí do jejich projektu o rorýsech, (uskuteční se asi v novém

školním roce)

ad.3.

–  děti z nejstarších tříd MŠ zjistily na exkurzi do fa. FCC Group (A.S.A.), jak se třídí odpad a co se s ním

děje, dále děti z ekokroužku vystopovaly umístění velkých třídících kontejnerů v našem městě

ad.4.

–  znovu jsme si zopakovali 7 kroků Ekoškoly, funkce v ekotýmu a pravidla ekotýmu

ad.5.

–  zhodnotili jsme plnění plánu činností tématu Odpady – bodem č.3. jsme vlastně splnili dva úkoly

–  koordinátorka seznámila s přípravou na nový školní rok – téma „Jídlo“

 

ad.6.

–  na závěr jsme se v altánu společně vyfotili i s oceněnými dětmi

Rozdělení  úkolů a termíny splnění:

–  spolupracovat nadále s dětským ekotýmem                          termín:  dle domluvy

ZŠ Datyňská                                                                                   zodpovídá: Ing. Kičmerová, uč.ekokroužku

koordinátor

–  instalace ptačích budek po Vratimově                                   termín: dle nákupu budek

zodpovídá: p.Medvěďová, Mekinová, hasiči

Vratimova, koordinátor

 

Zhodnocení, co se povedlo, co se nepovedlo:

–  zhodnotili jsme společně, jak se nám podařilo plnit stanovené úkoly, děti samy říkaly, co se jim

líbilo, jak se dařilo spolupracovat při tvorbě tématu o odpadech, co by příště zvládly dělat samy,

jak by mohly pomáhat s tématem „Jídlo“, také jestli budou chtít pokračovat v ekokroužku i na

základní škole

–  atmosféra byla příjemná, děti nakreslily spoustu obrázků, dostaly malé pohoštění

 

Termín další schůzky:

–  předběžně září 2017

 

 

Zapsala: Kateřina Božoňová

 

 

 

 

2. SCHŮZKA EKOTÝMU 28.2.2017

Kdo byl na schůzce:

–  zástupci dětí z ekotýmu

–  p. ředitelka  Siváková

–  p. zástupkyně řed. Mgr. Chylinská

–  koordinátor p. Božoňová K.

–  p.uč. ekokroužku Filipová

–  zástupci rodičů: p. Medveďová, p. Ing. Kičmerová, p. Mekinová, p. Adamusová,

 1. Bc. Božoňová H., p. Kotalová, p. Mozolová

–  omluveni: školnice p.Máchová, rodiče p.Šebestová, p.Krupičková, p.uč.ekokroužku Bc. Gajdová

Cíle schůzky:

 1. fotografování ekotýmu
 2. domluva spolupráce s dětským ekotýmem ZŠ Datyňská
 3. informace o dění v MŠ v rámci Ekoškoly, projektů
 4. opakování 7 kroků Ekoškoly, funkce v ekotýmu, pravidla ekotýmu
 5. analýza tématu „Odpady“ – poté výstupy z analýzy a nastínění plánu činností

Co jsme dělali:

ad.1.

–  nejdříve jsme se společně vyfotili u vlajky Ekoškoly

ad.2.

–  domluvili jsme další spolupráci s dětským ekotýmem ZŠ Datyňská – pomohou nám

rozmístit v blízkosti jejich školy krmítka ( budky), které nakoupíme v rámci  projektu

s fa. Suez

–  děti ZŠ nás pozvou 2x ročně do jejich environmentální třídy, která je nově vybudována

v rámci rekonstrukce ZŠ, zde proběhne společný environmentální program

–  také náš dětský ekotým se zapojí do jejich projektu o rorýsech, kterých je ve Vratimově

hojný počet

ad.3.

–  informovali jsme zástupce rodičů o projektech „Živá zahrada“, návštěva OZO, A.S.A. kde budou

děti z nejstarších tříd MŠ zjišťovat, co se děje dále s odpadem, děti z ekokroužku půjdou „po stopách“    kontejnerů ve městě

ad.4.

–  zopakovali jsme 7 kroků Ekoškoly, funkce v ekotýmu a pravidla ekotýmu (pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit 1. schůzky ekotýmu)

ad.5.

–  seznámili jsme se s okruhy analýzy tématu „Odpady“, odpověďmi dětí různých věkových

kategorií na klíčové i doplňkové otázky, prohlédli si obrázky, které děti kreslily k tématu a které budou využity k realizaci nástěnky s tématem „Odpady“

–  zhodnotili  jsme silné a slabé stránky

–  stanovili  jsme  plán činností, který vychází z analýzy tématu (cíle, záměry, úkoly,

termíny splnění)

Rozdělení  úkolů a termíny splnění:

–  spolupracovat s dětským ekotýmem ZŠ Datyňská         termín: dle domluvy

zodpovídá: Ing.Kičmerová, uč.ekokroužku

koordinátor

–  instalace ptačích budek po Vratimově                                    termín: červen

zodpovídá: p.Medvěďová, Mekinová,

koordinátor, Chylinská

–  zajistit návštěvu fa. A.S.A nebo OZO                                    termín: jaro 2017

zodpovídá: koordinátor, děti a uč. nejstarších

tříd MŠ

–  vycházka „po stopách“ kontejnerů ve městě                          termín: jaro 2017

zodpovídá: uč. a děti ekokroužku

 

–  realizace nástěnky s tématem „Odpady“                                termín: do 17.3.2017

zodpovídá: koordinátor, děti

 

Zhodnocení, co se povedlo, co se nepovedlo:

–  shodli jsme se, že 2.schůzka se zdařila, domluvili jsme, co bylo naplánováno

–  atmosféra byla příjemná, děti nakreslily spoustu obrázků, dostaly malé pohoštění

 

Termín další schůzky:

–  předběžně květen 2017

Zapsala: Kateřina Božoňová

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  VRATIMOV,  NA  VYHLÍDCE  25

 1. SCHŮZKA EKOTÝMU                                                                    datum: 8.11.2016

Kdo byl na schůzce:

– p. ředitelka L. Siváková

– p.zástupkyně  Mgr. M. Chylinská

– p.uč. Bc. S.Gajdová, V.Filipová, K.Božoňová

– p.školnice  D.Máchová

– rodiče: p. Mgr. L.Kičmerová + Klárka, H.Adamusová,

D.Krupičková + Klárka,

K.Medveďová + Lucinka

– oml. Bc.H.Božoňová, D.Šebestová

Cíle schůzky:

1. přivítání a představení ekotýmu

 1. seznámení s programem Ekoškola a 7 kroky Ekoškoly
 2. stanovení funkcí v ekotýmu, pravidel ekotýmu
 3.   seznámení s tématem, kterému se budeme věnovat – ODPADY

(rozdělení klíčových a doplňujících otázek o odpadech

 1. společná diskuse

Co jsme dělali:                                      Výstup – úkoly                                    Kdo – kdy:

– společně jsme se představili                         – navození příjemné atmosféry

– zahráli si s dětmi hru „Ledolamka“

představili s programem Ekoškola              – aby všichni věděli, o co jde

(kdo, kdy založil, jak probíhá účast,                        – co jsme už dokázali a jak jsme získali titul Ekoškola

co je cílem Ekoškoly…)

________________________________________________________________________________

seznámili se pomocí plakátu se 7 kroky       – jak se postupuje při zpracování

  Ekoškoly                                                                         tématů

________________________________________________________________________________

jak by měl fungovat ekotým – stanovení      – zapisovatel – K. Božoňová,

  pravidel a funkcí

– fotograf – V.Filipová + L.Medveďová

– konzultant – p.Medveďová

– ilustrátoři – děti

– vymysleli jsme 3 nová pravidla,               všichni do příští

další budeme ještě doplňovat                    schůzky

________________________________________________________________________________

probírali jsme, jak postupovat při                 – rozdělení klíčových otázek                       p.uč., p.školnice

zpracovávání tématu ODPADY                      – rozdělení doplňujících otázek                  do příští schůzky

________________________________________________________________________________

diskutovali jsme dále o programu Ekoškola, nové rodiče zajímal přínos zapojení MŠ do tohoto

programu, začleňování EVVO do vzdělávání dětí

________________________________________________________________________________

–  co se povedlo                                                  – probrali jsme vše, co bylo naplánováno J

________________________________________________________________________________

– termín dalšího setkání                                      –  leden 2017

 

 

 

 

 

Ekokodex

EKOKODEX MŠ VRATIMOV

 1. Jak mám třídit, to já vím, s odpady si poradím.
 1. Starý papír sbíráme, stromům tím pomáháme.
 1. Vodou šetřit vím, že musím, všechny to naučit zkusím.
 1. Ve školce jsme kamarádi, pomůžem Ti se vším rádi.
 1. Přírodu já musím chránit, všechny živé tvory bránit.
 1. Elektřinou šetřit mám, proto všude zhasínám.

 

P1060251

 

Ekotým

EKOTÝM 2016/2017:

 • ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR

Kateřina Božoňová – učitelka

 • sestavení a evaluace ŠPEV
 • koordinace aktivit  EVVO v MŠ (budova II.)

 

 • ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO EKOTÝMU

 Lenka Siváková – ředitelka                  

 • implementace ŠPEV do kurikulárních dokumentů
 • zajištění školení a zvyšování další kvalifikace ped. pracovníků v oblast EVVO
 • zajištění informačních a metodických materiálu EV v MŠ
 • spolupráce se zřizovatelem v oblasti EVVO a ekologizace provozu

 Vlasta Filipová – učitelka                      

 • vedení dětské části ekotýmu
 • vedení ekologického kroužku, iniciace eko-aktivit v MŠ
 • prezentace aktivit v Eko – domečku

 Monika Chylinská – zástupce ředitelky                

 • spolupráce s dalšími subjekty, zapojení do projektů, soutěží s eko-tématikou
 • prezentace eko-aktivit na webových stránkách MŠ
 • sestavení a evaluace ŠPEV
 • koordinace projektu “ Papír za papír“ – SITA
 • koordinace projektu “ Citi – sense“
 • koordinace aktivit  EVVO v MŠ (budova I.)

Simona Gajdová –učitelka    

 • ­ vedení dětské části ekotýmu
 • vedení ekologického kroužku, iniciace eko-aktivit v MŠ
 • prezentace aktivit v Eko – domečku
 • koordinace projektu “Živá zahrada“

Martina Hoňková – učitelka

 • iniciace eko-aktivit v MŠ Horní Datyně

Dagmar Máchová – školnice

 • ekologické čistící prostředky, ekologizace provozu

Lenka Kičmerová – rodič

 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se ZŠ Datyňská

Denisa Šebestová – rodič

Hana Božoňová – rodič

paní Medveďová – rodič

paní Adamusová – rodič

paní Mekinová – rodič

 • spolupráce s rodiči

děti z ekologického kroužku (dětský ekotým)

 • organizace Dne Země
 • plnění ekologických úkolů v jednotlivých třídách

Program EKOŠKOLA

logo_ekoskola_barevne

 

 

 

 

 

 

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Kopie_-_tereza_new-page-001

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.