Návštěvní řád zahrady MŠ Vratimov

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAHRADY

 Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25

 

Zřizovatel: Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, IČ: 00297372

 

SOUČÁSTÍ AREÁLU JSOU

Travnaté plochy, cesty ze zámkové dlažby, betonová plocha, vzdělávací plochy – altán, sáňkový kopec s amfiteátrem, pěstební záhony pro environmentální výchovu, vrbový tunel s chýší, vodní tůňka, hmyzí květnatá louka s hmyzím hotelem, výstavka minerálů, informační tabule aj., herní prvky – pískoviště, prolézačka – dřevěný koráb, prolézačka Lochneska, hnízdo – houpačka, prolézačky se skluzavkou, dřevěný xylofon, dřevěné korýtka s mlýnky, pružinové houpadla, lavice pro dospělé.

  

Z těchto skutečností vychází návštěvní řád zahrady mateřské školy.

 Veškerá činnost  v prostorách otevřené zahrady je určena pro děti 0 – 8 let pouze v doprovodu občanů starších 18ti let  !!!

 Veškeré herní prvky umístěné na této zahradě jsou určeny pro děti od 3 let věku, maximálně do 8 let věku dítěte.

 

 DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ !

 

Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem,

je však nutné vyvarovat se nebezpečným činnostem jako jsou:

 • Klouzání na skluzavce ve stoje, vybíhání nahoru po skluzavce
 • Houpání se na kladině a na pérovacích houpadlech bez přidržování se oběma rukama, popřípadě vyskakovat ze sedátka za pohybu
 • Přechody přes plochy sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
 • Vylézání na střechy věží a domečků
 • Přelézání zábran a zábradlí
 • Neopatrný pohyb v blízkosti vodní tůňky (hrozí utonutí)
 • Požití vody z korýtek s dřevěnými mlýnky, nejedná se o vodu pitnou !!!

 

Je důležité respektovat dolní hranici věku uživatelů – tři roky

  

PROVOZNÍ DOBA ZAHRADY

Měsíc září, říjen, květen, červen

Pondělí – pátek                                          16,00 – 19,00 hodin

Sobota, neděle, svátky                                9,00 –  19,00 hodin

 

Prázdniny

Červenec

Pondělí – pátek                                           16,00 – 19,00 hodin

Sobota, neděle, svátky                                9,00 –  19,00 hodin

Srpen (omezení provozu MŠ)                  9,00 –  19,00 hodin

 

Provozní doba je platná pouze za PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, KTERÉ NEBRÁNÍ  BEZPEČNÉMU POBYTU A VYUŽITÍ  HERNÍCH  PRVKŮ.

 I.  Všeobecná ustanovení:

 1. Tento návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady
 2. Areál je umístěn na pozemcích MŠ Vratimov, Na Vyhlídce 25, provozovatelem je Město Vratimov, Frýdecká 853. Provozovatele zastupuje v areálu správce zahrady, kontakt: 596732632, 604474313
 3. Každý návštěvník se musí pečlivě seznámit s tímto návštěvním řádem po příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.
 4. Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny návštěvního řádu, vybavení zahrady užívat dle popisu – obrázků u jednotlivých stanovišť – herních prvků, chovat se k zařízení šetrně, udržovat čistotu, dodržovat zákaz kouření v celém areálu.
 5. Je zákaz rozdělávání ohně.
 6. Políčka s květinami a zeleninou slouží dětem mateřské školy, návštěvníci mají zakázáno cokoliv z políček trhat.

 

 II. Práva a povinnosti provozovatele:

 1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka ze zahrady, jestliže:

–   porušuje tento řád

–   porušuje bezpečnost a hygienické předpisy

–   poškozuje majetek v areálu mateřské školy

–   způsobuje nadměrnou hlučnost

–   zakládá oheň

–   chová se hrubě, urážlivě či jinak neslušně vůči ostatním    

     návštěvníkům, správci nebo provozovateli

 1. Provozovatel má právo požadovat náhradu škody po návštěvníkovi, který ji způsobil

  

III.    Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

 1. Návštěvník má právo užívat určené prostory zahrady a jejího vybavení v souladu s návštěvním řádem
 2. Návštěvník je povinen:

–   seznámit se s návštěvním řádem a tento bezvýhradně dodržovat

–   šetřit a chránit prostory areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně

    hlásit provozovateli – správci

–   opustit areál nejpozději při skončení provozní doby dle vyvěšeného

    návštěvního řádu

–   z bezpečnostních důvodů nepoužívat nápoje ve skleněných obalech, je

     zakázáno užívat alkoholické nápoje a jiné omamné a toxické látky

–   dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy

–   zajistit si proti krádeži své veškeré věci vnesené do areálu,

    provozovatel neručí za odcizení věcí, ani za ztrátu osobních věcí

–   nahradit škodu, kterou způsobil na zařízení zahrady

– řídit se pokyny provozovatele – správce

 

 

 1. Návštěvníkům není v prostorách zahrady povoleno:

–   provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo

    manipulovat se zařízením zahrady

–  kouřit, požívat alkohol či jiné omamné látky

–  odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoli

   znečišťovat zahradu a její okolí

–  vodit na zahradu zvířata, zejména psy

–  jezdit v areálu zahrady na kolečkových bruslích, skateboardu, kole

–  vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu

–  vstupovat na políčka a cokoliv z nich odnášet

–  vstupovat do areálu mimo stanovenou provozní dobu

 

 1. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků:

–   vyskytnou-li se při poskytování služeb závažné vady, má návštěvník

    právo na jejich bezodkladné odstranění. Ostatní případy se  řídí

    příslušnými platnými předpisy 

–   provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli

    nedodržováním tohoto Řádu  a ostatních platných předpisů

–   při hrubém porušení platného Řádu bude okamžitě informována

    Policie ČR ve Vratimově správcem zahrady

–   provozovatel neodpovídá za úrazy vzniklé při činnostech

 

 

Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Integrovaný záchranný systém Policie ČR Vratimov
150 155 158 156 112 596732118

 

5.Závěrečné ustanovení

Tento Řád je pro všechny veřejně přístupný a nabývá účinnosti 1.5.2016

 

Ve Vratimově 22.4.2016                    provozovatel: Město Vratimov

 

Zahrada MŠ je zabezpečena kamerovým systémem.