Projekty

Realizace projektu „Šablony“ – školní rok 2018/2019 , 2019/2020

Projekt personální podpora v MŠ Vratimov je spolufinancován Evropskou unií, s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0.0/18_063/0011060.Celková výše podpory: 891.061,-Kč.

 

Zapojení do projektu “Čistá školka“ – šk. rok 2018/2019

Mateřská škola ve Vratimově se zapojila do projektu „Čistá školka“, jejímž garantem je společnost Dustee Technologies, s.r.o.. Společnost Dustee Technologies je společností vyrábějící zařízení a senzory pro měření čistoty vzduchu, úzce spolupracující se společností Čisté nebe o.p.s., které je založeno za účelem zlepšování kvality životního prostředí, zejména ovzduší v Moravskoslezském regionu. V rámci spolupráce společnost Dustee Technologies provede měření kvality ovzduší v našem zařízení a následně pak bude informovat MŠ Vratimov o naměřených hodnotách. Deseti mateřským školám v oblasti s nejhorší kvalitou vzduchu bude věnována čistička vzduchu.

Výsledky měření – projekt Čistá školka

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je DSC04932-1024x683.jpg.  

Mateřská škola Vratimov získala jednu čističku vzduchu.

 

Realizace projektu “Malí zahradníci “ – šk. rok 2017/2018

V rámci programu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s dotační prioritou “Podpora aktivit na školních zahradách“, jsme získali dotaci na projekt  “Malí zahradníci“. Celková cena dotace činí 30 000 Kč. Za tyto finance budou zakoupeny výukové pomůcky, jako jsou vermikompostéry s násadami žížal, dřevěné kompostéry – sila, didaktické balíčky (omalovánky a leporela, půdní kvarteta), dětská zahradní kolečka a nářadí, sazenice rostlin, pětivrstvé skládačky (ovoce a zelenina), pyramida zdravého jídla a jiné.  Zakoupením nových pomůcek chceme prohlubovat a rozšiřovat badatelsky orientované vyučování spojené s aktivitami na školní zahradě (zejména pěstitelskými činnostmi) tak, aby děti získaly ucelenou představu o ekologickém pěstitelství a likvidaci biologického odpadu. Celý projekt si klade za cíl i zvýšení kvality ekologického provozu MŠ.

 

Realizace projektu „Šablony“ – šk.rok 2016/2017; 2017/2018

Projekt Integrace dvouletých dětí do předškolního vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií, s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/2210. Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory “chůvy“ k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti a poskytnutí finanční  podpory na další vzdělávání pedagogů. Financováno z Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková výše podpory činí 720 068,- Kč.

Realizace projektu Ptáci online – šk.rok 2016/2017

Cílem tohoto projektu je popularizovat ochranu ptáků v blízkosti lidských sídel, jejich hnízdění, včetně jeho monitoringu, s využitím speciálního technického zařízení tzv. „chytré ptačí budky“. Projekt s mottem věda lidem – lidé pro vědu, se zaměřuje jak na osvětu pro širokou veřejnost, tak na získání cenných informací využitelných pro vědecké účely a praktickou ochranu ptáků v České republice. Jedná se o Projekt České zemědělské univerzity, do kterého jsme se jako mateřská škola zapojili.  Na zahradě MŠ byla instalována tzv. „chytrá ptačí budka“ (financována z projektu „Živá zahrada“). Po instalaci speciální videokamery a technickém zabezpečení přenosu dat i jejich sdílení lze nyní do budky nahlížet. Veřejnost má tak nyní možnost sledovat hnízdění ptáků prostřednictvím záznamů  na internetových  stránkách projektu, záběry z budky na www.ptaci.online.cz

Realizace projektu “Živá zahrada“  – šk. rok 2016/2017

V rámci programu Moravskoslezského kraje podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s dotační prioritou “Podpora badatelsky orientovaného vyučování“,  jsme získali dotaci na projekt  “Živá zahrada“. Celková cena dotace činí 30 000 Kč. Za tyto finance budou zakoupeny výukové pomůcky, jako jsou dlaždice pro pozorování hmyzu, vývojové stádia živočichů, publikace, digitální dětské fotoaparáty, vábničky, dřevěný čmelín, budky pro ptáky.  Cílem projektu je podpora badatelsky orientovaného vyučování u dětí – rozšíření jejich obecné informovanosti o ekosystému zahrada, vytvářet  podmínky pro volně žijící živočichy a šířit ekologickou osvětu mezi veřejností.

 

Realizace projektu  Živá zahrada – http://msvratimov.cz/galerie/?gid=240

Pomůcky pořízené v rámci projektu Živá zahrada –  http://msvratimov.cz/galerie/?gid=228

Návštěva výstavy v rámci projektu Živá zahrada – http://msvratimov.cz/galerie/?gid=247

Instalace čmelína v rámci projektu Živá zahrada- http://msvratimov.cz/galerie/?gid=277

Realizace projektu “Náš domov – planeta Země“  – šk. rok 2015/2016

V rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší,  jsme ze Státního fondu životního prostředí ČR získali dotaci na projekt  “Náš domov – Planeta Země“ ve výši 118.378,- Kč. Tyto finance pokryly 65% nákladů sedmidenního ozdravného pobytu pro 60 předškolních dětí, který byl realizován v termínu od 23.4. -30.4. 2016 v lokalitě vyhovující kvalitou ovzduší v obci Bílá v Beskydech. Hlavním cílem ozdravného pobytu bylo podpořit zlepšení zdravotního stavu dětí . Nedílnou součástí ozdravného pobytu byl environmentálně zaměřený výukový program, který byl zajištěn a realizován týmem lektorů SUN Outdoor, o.s.

Děti se během pobytu aktivně účastnily her, soutěží vycházek v přírodě, pozorování fauny a flóry a tvoření z přírodních materiálů. Cílem programu bylo u dětí  vzbudit touhu přírodu poznávat, chránit, pečovat o ni a  uvědomovat si vlastní sounáležitost s přírodou a planetou Zemí.

logo_sfzp
Realizace projektu“ Kouzelné obrázky“ – šk. rok 2015/2016

V rámci vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ získala naše MŠ dotaci na projekt “Kouzelné obrázky“. Cílem projektu je zajištění primární logopedické prevence v běžných třídách u dětí ve věkové skupině 2,5 – 4 let, aktivní zapojení rodičů v procesu rozvoje řeči svých dětí a vybavení tříd dětskými knihami, výukovými a logopedickými pomůckami. Dětem budou pořízeny nové knihy, didaktické pomůcky – učební systémy BambinoLük, obrázkové materiály (Obrázková škola), foukací hry, dřevěné skládačky, magnetické labyrinty, zvukové hračky a kinetický písek v celkové hodnotě 30 000 Kč. Projekt směřuje k rozvoji slovní zásoby a zlepšení komunikačních dovedností u mladších dětí v běžných třídách MŠ

 

Projekt CITI-SENSE  2015/2016

Mateřská škola ve Vratimově se účastní ve školním roce 2015/2016 výzkumného projektu CITI-SENSE – veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.)

  • V rámci projektu bude umístěn statický senzor pro monitorování ovzduší ve vymezeném časovém období na zahradě MŠ.
  • Čtyři zaměstnanci MŠ se účastní projektu jako dobrovolníci – mobilní (personální) senzory.
  • Ve třídě i na budově MŠ bude ve vymezeném časovém období umístěno monitorovací zařízení k porovnávání výsledků měření i pro sledování vnitřní kvality ovzduší školy.
  • V rámci kampaně pro předškolní děti z MŠ koordinátorka projektu Ing. Vlasta Švecová, Ph.D. uspořádá interaktivní besedu ( 10/2015).

Studie se bude zabývat zapojením občanů do monitorování ovzduší, výzkumem zdravotních dopadů znečištění ovzduší v oblasti Ostrava – Radvanice, Bartovice a Vratimov a vyhodnocením biologických účinků genotoxických látek na ostravskou populaci.

Více na http://ostrava.citi-sense.eu/  a v sekci web. stránek/ekoškola.

 

 

 

Realizace projektu“ Kouzelná písmenka“ – šk. rok 2014/2015

V rámci vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“ získala naše MŠ  dotaci 40 000 Kč na projekt “Kouzelná písmenka“. Cílem projektu je zkvalitnění logopedické prevence v naši MŠ ve dvou rovinách a to podpora prevence vývoje řeči a stimulace řečových schopností dětí v běžných třídách a zatraktivnění nápravného procesu vad výslovnosti prostřednictvím nových výukových pomůcek u dětí v logopedických třídách. Za získané finanční prostředky budou dětem nakoupeny knihy, grafomotorické labyrinty, výukové programy Logico, výukové programy na interaktivní tabule, logopedické hry, foukací lotta a turbínky, tablety s výukovými programy a jiné.

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení a náprava vadné výslovnosti u dětí v logopedických třídách a zlepšení komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu, grafomotorických dovedností a zrakového vnímání u dětí v běžných třídách.

 

 Realizace projektu “Přírodní zahrada“ – šk. rok 2014/2015

V tomto školním roce začínáme s realizací projektu “Přírodní zahrada“. Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU.   Ve spolupráci s Městem Vratimov se podařilo, v rámci Operačního programu životního prostředí, získat dotaci v hodnotě cca 2 000 000 Kč na jeho realizaci.  Naší snahou při koncepci přírodní zahrady bylo přenesení environmentální výchovy v co největší míře do prostředí školní zahrady. Chceme tím zprostředkovat dětem poznatky pomocí prožitkového, tvořivého a činnostního učení s cílem podnítit u dětí zájem o přírodu a vštípit dětem základy ekologického myšlení. Při koncepci přírodní zahrady jsme kladli důraz na druhovou rozmanitost a také na to, aby bylo přírodní prostředí vyhovující zároveň pro ostatní živočichy (např. ptáci – výsadba stromů jako zdroj potravy, přírodní zdroje vody, budky, napajedla…). Děti a širší veřejnost, pro kterou je rovněž zahrada u MŠ otevřena, se tak budou moci těšit na nový amfiteátr se sáňkovacím kopcem, altán, vodní korýtka, vodní tůňku, vrbové tunely, ale i na nové herní prvky jako dřevěný koráb, prolézací lochneska, houpací hnízdo a mnohé další.  Součástí zahrady bude také stálá výstavka minerálů

Realizace projektu “Čtyři roční období, aneb polytechnická výchova v MŠ“ – šk. rok 2014/2015

 

V rámci spolupráce s firmou Sedukon, o.p.s. proběhne na naší škole bez zpoplatnění projekt resp. akreditované kurzy polytechnické výchovy pro pedagogické pracovníky – jako další vzdělání pedagogických pracovníků. Každého kurzu se zúčastní 6 pedagogů z MŠ. Pedagogové budou mít možnost vyzkoušet si práci s danými materiály pod dohledem zkušených lektorů.

 

Obsah kurzů:

Jaro – hrátky s drátky, plechy, plíšky

Léto – hrajeme si v písku

Podzim – strašáci do zelí

Zíma – ptáčci hledají útočiště

 

Věříme, že získané poznatky a dovednosti zúročíme při zkvalitnění edukačního procesu v naší mateřské škole.

 

Realizace projektu “Přírodovědné hry “  – šk. rok 2013/2014

V rámci programu Moravskoslezského kraje “Podpora badatelsky orientovaného vyučování“,  jsme získali dotaci na projekt  “ Přírodovědné hry“ v celkové výši  cca 60 000 Kč. Za tyto finance byly zakoupeny dětem didaktické pomůcky, jako jsou mikroskopy, pozorovatelské sady, chovatelské dětské farmy, dalekohledy, modely jednotlivých stádií živočichů a jiné. Zakoupením těchto pomůcek chceme zpestřit přírodovědné hry o badatelské, chovatelské a pěstitelské činnosti, které budou zároveň navazovat na projekt “Přírodní zahrady“.