Informace ohledně zápisu do MŠ Vratimov i MŠ Horní Datyně

 

                          Termín zápisu: 6. – 7. 5. 2021, 8:00 – 16:00 hodin

 

Postup k přijímání k předškolnímu vzdělávání

Zápis bude dvoudenní, den nebo hodina podání nebude mít vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let. Povinné předškolní   vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Věnujte prosím pozornost při výběru správného formuláře žádosti!!!
 2. vyplněný evidenční list dítěte
 3. kopii rodného listu
 4. lékařskou zprávu, v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí si zákonný zástupce vyžádat od lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Dítě, které se hlásí k povinné předškolní docházce, potvrzení o očkování nemusí předkládat)
 5. pro přijetí do speciální logopedické třídy (zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona) vyšetření ze školského poradenského zařízení.
 6. pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 7. zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat.
 8. u rozvedených rodičů je nutné doložit kopii Rozsudku o svěření dítěte do péče.
 9. zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. V tomto případě vyplní žádost „Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte“. O individuální vzdělávání musí požádat nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Zákonný zástupce pak musí zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v MŠ, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 10. má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Možnost doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky mateřské školy (ID datové schránky st24vya). Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole je rovněž zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na sivakova@msvratimov.cz jako předmět zprávy uvádějte vždy „ZÁPIS“;
 • poštou na adresu: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, 739 32 Vratimov (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty),
 • osobním podáním v zalepené obálce do označené poštovní schránky umístěné u vchodu do ředitelny MŠ Vratimov (vchod do třídy U slunečnice) ve dnech zápisu od 8,00 – 16,00 hodin.
 • osobním podání s možnosti konzultace v ředitelně MŠ Vratimov. Pro tento způsob osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je stanoven ve dnech zápisu od 8,00 – 15,00 hod. Pro osobní podání je nutné se předem objednat (telefon 596 732 498), aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Pokud se nemůžete v uvedeném termínu dostavit a není ve vašich silách využít elektronické podání či podání poštou, je možné domluvit si telefonicky náhradní termín.

Jak získat žádost

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další formuláře je možno si stáhnout z internetových stránek mateřské školy www.msvratimov.cz v záložce Úřední deska / Přijímací řízení.

Přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, prostřednictvím ředitelky školy ve správním řízení v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

 • V dny zápisu, tj. 6.-7.5.2021 od 8,00 – 16:00 hod. bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci zasláno emailem, prosíme, piště do žádosti emaily i telefonní čísla čitelně. V případě, že neobdržíte do 14. 5. 2021 registrační číslo dítěte, kontaktujte nás telefonicky (596 732 498).
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen

dne 7. 6. 2021 na veřejně přístupném místě na vstupních dveřích MŠ Vratimov a MŠ HD a na www stránkách školy www.msvratimov.cz v záložce Úřední deska/ Přijímací řízení       

 • O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vyhotoveno písemně a předáno zákonnému zástupci dítěte osobně, zasláno poštou nebo datovou schránkou.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                               Lenka Siváková   

                                                                                               ředitelka MŠ Vratimov