Projekty

Projekty 2022/2023

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Mateřská škola Vratimov obdržela částku 156 800,- Kč. Z dotace budou pořízeny notebooky, robotické a programovatelné učební pomůcky a robotické stavebnice.

Realizace projektu „Šablony III.“

Realizace projektu „Šablony III.“ – školní rok 2022/2023

 

Projekt „Personální podpora III“ v MŠ Vratimov je spolufinancován Evropskou unií, s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019421.Celková výše podpory: 546.930,-Kč.

 

 

Mámo, táto, pojď si hrát   

Cílem tohoto projektu je prohlubování vztahů mezi školou a rodinou. Prostřednictvím různorodých činností a aktivit v průběhu školního roku, chceme rozvíjet u dětí vztahové dovednosti a zároveň budovat partnerský vztah mezi školou a rodinou. Při společných setkáních s rodinnými příslušníky chceme vytvářet nezapomenutelné a vzácné prožitky, vedoucí k prohloubení rodinných vazeb.

  • Aktivity: 

Tvořivé dílny (jarní a podzimní tvoření rodičů s dětmi)

Zábavná odpoledne (Zahradní slavnost, Den rodiny)

Informační schůzky s rodiči, (informace na webových stránkách)

Adaptační programy (nově příchozí děti)

Komunitní aktivity „Bludičky“ (spolupráce s DDM)

Společné akce s rodiči a dětí z ekologických kroužků

Výstavy výtvarných prací dětí (Na plotě, Příroda očima dětí)

Společné sběrové akce s dětmi (sběr lesních plodů, papíru, oleje)

Besídky (vánoční / mikulášské..)

Rozloučení s předškoláky

Společná péče o drobné živočichy (zajištění potravy, péče v době prázdnin)

  • Nepravidelné aktivity:

Přednáška pro rodiče

Akademie

V letošním školním roce máme připraveny nové aktivity:

CESTOVATELSKÝ DENÍČEK –  víkendový pobyt „maskotů“ třídy v rodinách dětí. Rodiče se aktivně zapojují prostřednictvím zápisů, fotografií a obrázků do deníčku jednotlivých tříd ze společných aktivit a rodinných výletů s dětmi.

KNIHOVNIČKA -rodičům budou na požádání zapůjčeny odborné publikace a knihy, vztahující se k výchově dětí. 

Numeráčci 2023

Předškolní děti v MŠ Vratimov se zúčastní i v tomto školním roce projektu “Numeráčci“, jehož cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před vstupem do ZŠ.

Realizace projektu „Šablony IV.“

Realizace projektu „Šablony IV. – školní rok 2022/2023

Projektu “Podpora personálních pozic v MŠ Vratimov“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků škol.   Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001874.Celková výše podpory: 993.448,-Kč.