Jídelna

Dokumenty

Přihláška ke stravování

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro strávníky - odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu

 

 • Souhlas (v plném rozsahu nebo jeho část) je možno kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas může být odvolán zejména písemným prohlášením adresovaným na adresu správce MŠ Vratimov, Na Vyhlídce 25, datovou zprávou do datové schránky správce st24vya a pokud byla uvedena e-mailova adresa pro komunikaci se školou, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce skolka@msvratimov.cz.

V záležitostech ochrany osobních údajů se mohu obrátit na správce (školu) rovněž telefonicky na telefonním čísle +420 596 732 498.

 • Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro ZZ ani pro nezletilého nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je souhlas.
 • Od správce je možno požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 • Stížnost je možno podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Osobní údaje, s jejichž zpracováním je vysloven souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obracet prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese vratimov@viavis.cz.

Ceny stravného od 1.9. 2020

DĚTI MŠ přesnídávky + pitný režim obědy svačinky + pitný režim
3 – 6 let 11,-  20,- 12,-
7 let 11,- 24,- 12,-
DĚTI ZŠ obědy
1. stupeň  7 – 10 let 24,-
2. stupeň 11 – 14 let 30,-
3. stupeň 15 a více 37,-
CIZÍ STRÁVNÍCI obědy
  97,-
VĚK STRÁVNÍKA A SKUPINA STRÁVNÍKA

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

 1. Strávníci do 6 let
 2. Strávníci 6 – 10 let
 3. Strávníci 11 – 14 let
 4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního  roku.  Školní rok se člení na období školního vyučování a období  školních  prázdnin.  Období  školního  vyučování  se  člení  na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Ve Vratimově, dne: 27. 7. 2020                                            ______________________

                                                                                                   Lucie Pokludová

                                                                                                 vedoucí školní jídelny       

Účtování cen stravy při absenci dítěte

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 Odhlašování stravy a ceny stravy v případě neodhlášené stravy v době absence ve školském zařízení

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání § 119 Zařízení školního stravování – zajišťuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, …

 Podle vyhlášky 107/2005 Sb. § 4 odstavec 9 První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá:

Pokud bude dítě odhlášeno ze stravy do 13:30 hod. předchozího dne (způsob odhlašování stravy níže), nebude pro něj oběd uvařen a nebude ani účtován k úhradě. Dojde – li k odhlášení dítěte po 13:30 hod., bude oběd uvařen a bude možné si jej vyzvednout za dotovanou cenu na obvyklé školní jídelně v době vyhrazené pro veřejné strávníky (uvedeno na vývěskách v jednotlivých školních jídelnách) do vlastních, čistých jídlonosičů.

Toto však platí pouze první den absence dítěte. Další dny nepřítomnosti je nutné dítě ze stravy odhlásit. Při neodhlášené stravě v době absence nebo v době třídních výletů a akcí mimo školní zařízení bude oběd účtován za plnou cenu bez ohledu na to, zda si stravu strávník odebral. Znamená to, že k stávajícím cenám obědu jsou přičteny režijní a mzdové náklady ve výši 57,- Kč/porce/den. Nevyzvednuté či neodhlášené porce se dávají dětem na přídavek.

Cena stravného
DĚTI MŠ přesnídávky obědy svačinky cena stravy za den bez dotace
3 – 6 let 11,- 20,- + 57,- 12,- 100,-
7 let 11,- 24,- + 57,- 12,- 104,-
DĚTI ZŠ obědy cena oběda bez dotace
1. stupeň  7 – 10 let 24,- + 57,- 81,-
2. stupeň 11 – 14 let 30,- + 57,- 87,-
3. stupeň 15 a více 37,- + 57,- 94,-

Způsoby provádění přihlašování, odhlašování obědů:

 • samoobslužně prostřednictvím terminálů umístěných ve školní jídelně;
 • na e-mailu stravovani@msvratimov.cz;
 • osobně na pokladně v provozní době pokladny;
 • Objednání jídla prostřednictvím internetu na strava.cz. Tato webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce dítěte) s přístupem ke stravování svého dítěte, žáka (musí být se školní jídelnou na pokladně sjednán identifikátor a heslo. Získáte ho také můžete prostřednictvím e-mailu na internetové adrese: stravovani@msvratimov.cz;
 • telefonicky 6:00 – 7:00 hod na čísle: 596 768 831.

 

Mateřská školka (dále jen MŠ) např.

Terezka o víkendu onemocněla a v pondělí nenastoupí do MŠ, jde k lékaři. Maminka ji odhlásí v MŠ na 5 dní z docházky, ale neodhlásí stravování. I když stravu neodebírá, je uvařena a děti z MŠ stravu dostanou na přídavek. Z docházky na konci měsíce zjistí vedoucí školní jídelny, že týden nebyla v MŠ, a tedy na dotaci od státu nemá po tu dobu nárok. Musí tedy postupovat následovně:

V pondělí má nárok na dotovanou stravu dle vyhlášky 107/2005 Sb. Tedy 1. den absence

Na ostatní dny dle zákona č 561/2004 Sb. nikoli.

Tedy 4 dny * 57,- Kč (celodenní strava MŠ 100 Kč – při přihlášení stravy již zaplacená finanční norma na suroviny 43)

Mamince Terezky je doúčtována strava ve výši 228,- Kč za 4 dny neodhlášené stravy.

 

 

Základní škola např.

Dominik jede s maminkou na 14 dní individuální léčebný pobyt. Musí si stravu ve školní jídelně odhlásit. Z docházky na konci měsíce zjistí vedoucí školní jídelny, že byl 14 dní v ozdravovně a neodhlásil si stravu. Musí tedy postupovat následovně:

Jelikož se jedná o plánovaný pobyt v léčebně (nikoli o náhlé onemocnění) nemá podle vyhlášky 107/2005 Sb. nárok na dotovanou stavu ani 1. den absence.

Za všech 10 pracovních (školních) dní musí uhradit dotaci na stravu 10 dní * 57,- Kč.

Rodičům Dominika je doúčtována strava ve výši 570,- Kč.

Vnitřní řády školní jídelny

 • Vnitřní řád školní jídelny -MŠ

  241 KB PDF
  Stáhnout soubor
 • Příloha č.1 - Vnitřní řád školní jídelny -MŠ

  9 KB ODT
  Stáhnout soubor
 • Vnitřní řád školní jídelny, školní jídelny s výdejnou

  249 KB PDF
  Stáhnout soubor
 • Příloha č.1 - Vnitřní řád školní jídelny, školní jídelny s výdejnou

  9 KB ODT
  Stáhnout soubor