INFORMACE K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

INFORMACE K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

1. testování dětí bude probíhat formou testu SINGCLEAN (tyto testy jsme obdrželi od MŠMT) 

2. testování dle pokynů MŠMT probíhá 2x týdně a to v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK   

– pokud dítě nebude přítomno v MŠ v den testování (PO a ČT), je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti a dále pokračuje v testování dle rozvrhu testování s ostatními (PO a ČT).

– je nutné DOPŘEDU NAHLÁSIT, že dítě nastoupí do MŠ v jiný den, než je určený den testování

3. testování probíhá v určeném prostoru MŠ, kde mají všichni přítomní po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, včetně dětí, kromě krátkého intervalu, kdy je dítěti prováděn odběr. 

4. testování dítěte provádí pouze zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba, která musí být písemně zákonným zástupcem pověřena. Tento dokument ke stažení zde

– během testování budete instruováni pověřenou osobou, která dohlíží na průběh testování.

– do MŠ je umožněn vstup pouze dítěti a zákonnému zástupci (pověřenému doprovodu).

– po provedení testu vyčká dítě se zákonným zástupcem (pověřeným doprovodem),  v určeném prostoru MŠ po dobu cca 15 min (do výsledku testu).

– v prostoru vyhrazeném k testování může být pouze jedno dítě a jeho doprovod. Ostatní rodiče se svými dětmi musí vyčkat před budovou MŠ. 

 

Pokud je výsledek testu negativní, odchází dítě se zákonným zástupcem (pověřeným doprovodem) do šatny a určené třídy.

Pokud je výsledek testu pozitivní, obdržíte potvrzení o provedeném testu s pozitivním výsledkem a jste povinni hned kontaktovat lékaře. 

Pokud je výsledek testu nečitelný/chybný, musí být znovu proveden nový test.

V případě, že bude výsledek testu pozitivní v jiný den, než první den prezenční výuky (tzn. pondělí), nesmí se také všechny děti, které byly v předcházejících 2 dnech ve skupině s dítětem, který má pozitivní výsledek, účastnit prezenční výuky v MŠ až do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu daného dítěte s pozitivním výsledkem. 

V případě, že bude konfirmační test RT-PCR negativní, všichni se mohou nadále účastnit prezenční výuky.

V případě, že bude konfirmační test RT-PCR pozitivní, je povinna MŠ poslat seznam všech dětí z dané skupiny Krajské hygienické stanici a bude jim nařízena karanténa.

6. popis testu z příbalového letáku zde

7. ukázkové video k testování:  https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ V PŘÍPADECH:

– doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedených na odběrových místech a které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto děti nemají příznaky onemocnění COVID-19

– dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.)