O nás

Historie

Historie mateřské školy v Horních Datyních začíná již v prvních letech po válce v září 1946. Tehdy bylo zahájeno vyučování v jedné místnosti budovy obecné školy. Veškeré zařízení mateřské školy bylo pořízeno z příspěvků rodičů, sbírek a darů. Provoz mateřské školy byl polodenní, zpravidla od 7 do 13 hodin, pro děti byly dopoledne zajišťovány přesnídávky. Pro zaměstnané maminky však byl polodenní provoz nedostačující, často se mateřská škola potýkala také s nevyhovujícími hygienickými podmínkami, a proto se již v šedesátých letech začalo uvažovat o výstavbě nové mateřské školy s celodenním provozem. Z finančních důvodů byla stavba započata až v září 1978. Na výstavbě se z velkých podniků podílely Hutní montáže a NHKG, která se stala patronátním závodem školky. Ruku k dílu přiložila také řada občanů Horních Datyň v rámci brigád – stavba se konala v akci „Z“. Stavba byla dokončena v roce 1982 a dne 3.5.1982 byl zahájen provoz v nové mateřské škole s celodenním provozem. Od 1.1.2003 byla Mateřská škola Horní Datyně přiřazena jako odloučené pracoviště k Mateřské škole Vratimov. Mateřské škola tedy v roce 2012 oslavila 30 let své existence.

 

Prezentace

V současné době zařazujeme děti podle věku do dvou tříd, do celkového počtu 56 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti od 3 – 7 let,  v letošním roce i děti mladší tří let. Jednotlivé třídy jsou naplňovány do maximálního počtu 28 dětí. 

Provoz MŠ začíná v 6,00 hod. Děti se scházejí od 6,00 – 7,00 hod ve třídě Hvězdičky. Na žádost rodičů od šk. roku 2010 -11 byl prodloužen provoz z 16,00 hod. do 16,30 hod.

Stejně jako Mateřská škola Vratimov se také my zaměřujeme na environmentální oblast, která je zakotvena do Školního vzdělávacího programu. V roce 2011 , 2014,  2015,  2016, 2017, 2018 jsem obdrželi certifikát  v rámci celokrajské soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj MSK. V roce 2016 na základě ekologického auditu nám byl udělen mezinárodní titul Ekoškola, který jsme  obhájili v roce 2018 a také v roce 2020.

Od roku 2016 jsme také úspěšně zapojeni do projektu „Skutečně zdravá škola“ a získali jsme bronzový certifikát  za podílení se na zásadních změnách v oblasti kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání o něm. Tento certifikát jsme ve školním roce 2019/2020 obhájili. 

Spolupracujeme s Městskou knihovnou, se ZŠ v Horních Datyních a s dobrovolnými hasiči. Pro děti zajišťujeme divadelní představení ve třídě MŠ a také v Divadle loutek v Ostravě nebo v kulturním domě. Pravidelně se také zapojujeme do výtvarných soutěží.  Tradicí školy jsou pravidelné akce a slavnosti s účastí rodičů, související s ročním obdobím a společenským děním.

V Mateřské škole v Horních Datyních pracují 4 pedagogičtí pracovníci a 2 provozní zaměstnanci. Školní stravování je zajištěno zaměstnanci školní jídelny.

Velkou péči věnujeme i informovanosti rodičů o naší práci a veškerém dění v mateřské škole, a to formou nástěnek, schůzek s rodiči, informací zveřejněných ve Vratimovských novinách i na našich webových stránkách.

              

Materiální podmínky MŠ

Děti mohou využívat řadu nových didaktických pomůcek pro předškolní vzdělávání, pořízených z grantových projektů. Škola je vybavena vhodným tělovýchovným nářadím a náčiním. V některých třídách mohou děti využívat počítače s výukovými programy, do  předškolní třídy Sluníčka byla pořízena interaktivní tabule s moderními prvky výuky. Ve třídě Hvězdičky je nainstalována klimatizace.

Kolem školy se rozprostírá rozlehlá zahrada s herními prvky,  kterými jsou čtyři prolézací věže, kolotoč, balanční lávka, prolézací housenka, pružinová houpačka pro dvě děti, pružinová houpadla pro jedno dítě, klasická houpačka, dřevěné lavičky pro děti, dřevěný vagónek a nově také věž se skluzavkou. Každá třída, má také své políčko určené pro pěstitelské účely. V letních měsících je školní zahrada v odpoledních hodinách zpřístupněna veřejnosti. Zahrada je pravidelně doplňována o nové herní prvky.