OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU MŠ OD 1.9.2021

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9. 2021

 1.  od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 
 2. mateřská škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit
 3. během vzdělávání v mateřské škole budeme sledovat zdravotní stav dětí, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění
 4. v případě, že se u dítěte v průběhu přítomnosti v MŠ objeví příznaky onemocnění, je škola povinna informovat zákonné zástupce (nebo zák.zást. uvedený kontakt pro akutní situace) s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ
 5. při zahájení vzdělávání zákonní zástupci aktualizují kontakty (telefonní čísla zákonných zástupců, telefonní čísla pro případ akutní situace, emailové kontakty)
 6. škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 7. chceme minimalizovat pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy mateřské školy na nezbytně nutnou dobu
 8. zákonní zástupci dětí jsou povinni si při vstupu do budovy mateřské školy, ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to ochranným prostředkem dýchacích cest
 9. po vstupu do mateřské školy provede neprodleně zákonný zástupce dezinfekci rukou
 10. po příchodu do třídy si každé dítě důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači
 11. roušku nebo respirátor bude mít dítě uloženo v šatně pro případ náhle vzniklé situace
 12. dítě si do MŠ denně nosí vhodnou plastovou lahev na pití (pitný režim zajišťuje MŠ)