O nás

Historie

Mateřská škola ve Vratimově se nachází ve dvou budovách v okrajové části města nad hlavní silnicí Datyňská vedoucí do Horních Datyň. Ve starší budově (označována jako budova II) byl zahájen provoz 27.ledna 1960, kde byly otevřeny 3 třídy a pro velký počet přihlášených dětí se 23.4.1960 otevřela 4.třída. Tento počet tříd je zachován i v současné době. V budově I (skládá se z části A a B) došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky 6.listopadu 1981, děti nastoupily do tří tříd 16.listopadu 1981. Nyní zde docházejí děti do  logopedické třídy (pro děti s vadou řeči) a do třech  běžných tříd. V lednu 1994 se stala mateřská škola právním subjektem spojením těchto dvou budov pod jedno ředitelství. V roce 2003 se stala odloučeným pracovištěm Mateřská škola Horní Datyně. V červenci 2016 přešla pod ředitelství mateřské školy i školní jídelna (dříve zařízení školního stravování).     

Prezentace

V současné době zařazujeme děti podle věku do osmi tříd dvou budov MŠ, do celkového počtu 184 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti od 3 – 7 let,  v letošním roce i  děti mladší tří let.  Jednotlivé třídy jsou naplňovány do maximálního počtu 28 dětí. 

 

Provoz MŠ začíná v 6,00 hod. Děti se scházejí od 6,00 – 7,00 hod. v budově I. ve třídě U pampelišky, v budově II ve třídě U zvonečku. Na žádost rodičů od šk. roku 2010 -11 byl prodloužen provoz z 16,00 hod. do 16,30 hod. Od 15,00 hod. dle rozvrhu pracovní doby pedagogických pracovníků se děti scházejí ve výše uvedených třídách, odkud si je rodiče vyzvedávají. 

Již od r. 1998 se zaměřujeme na environmentální oblast, která je zakotvena do Školního vzdělávacího programu. V roce 2011 , 2014,  2015,  2016, 2017, 2018 jsem obdrželi certifikát  v rámci celokrajské soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj MSK. V roce 2016 na základě ekologického auditu nám byl udělen mezinárodní titul Ekoškola, který jsme  obhájili v roce 2018 a také v roce 2020. Od roku 2016 jsme také úspěšně zapojeni do projektu „Skutečně zdravá škola“ a získali jsme bronzový certifikát  za podílení se na zásadních změnách v oblasti kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání o něm. Tento certifikát jsme rovněž opětovně obhájili ve školním roce 2021/2022. 

Spolupracujeme s Městskou knihovnou,  s oběma ZŠ ve Vratimově, SVČ a ZUŠ ve Vratimově a také s mysliveckým sdružením Hubert. Pro děti zajišťujeme divadelní představení, ať ve třídě, v Divadle loutek v Ostravě nebo v kulturním domě. Pravidelně se také zapojujeme do výtvarných soutěží.  Tradicí školy jsou pravidelné akce a slavnosti s účastí rodičů, související s ročním obdobím a společenským děním.

V Mateřské škole ve Vratimově pracuje 16 učitelek mateřské školy, 4 asistenti pedagoga, 1 školní asistent,  5 provozních zaměstnanců a 3 správní zaměstnanci. V odloučeném pracovišti v MŠ Horní Datyně pracují 4  učitelky, 1 asistent pedagoga  a 2 provozní zaměstnanci. Školní stravování je zajištěno zaměstnanci školní jídelny.

Velkou péči věnujeme i informovanosti rodičů o naší práci a veškerém dění v mateřské škole, a to formou nástěnek, schůzek s rodiči, informací zveřejněných ve Vratimovských novinách i na našich webových stránkách.

 

Materiální podmínky MŠ

Děti mohou využívat řadu nových didaktických pomůcek pro předškolní vzdělávání. Škola je vybavena vhodným tělovýchovným nářadím a náčiním. V některých třídách mohou děti využívat počítače s výukovými programy, do  tříd  U slunečnice,  U pomněnky  U sedmikrásky a U zvonečku) byly pořízeny interaktivní tabule s moderními prvky výuky.  Děti mají možnost při nepříznivých klimatických podmínkách  využít  infrasaunu se solnými panely v rámci ozdravných opatřeních v MŠ. Ve všech třídách je nainstalována klimatizace.

Kolem školy se rozprostírá rozlehlá zahrada s dřevěnými stavbami, která je v letních měsících zpřístupněna v odpoledních hodinách  veřejnosti. V r. 2015 byla zrealizována „Přírodní zahrada“ z finančních prostředků EU.  Zahrada se rozrostla o nové vzdělávací plochy   – altán jako venkovní přírodní učebna, sáňkovací kopec s amfiteátrem s větrnou korouhvičkou, 7 pěstebních záhonků, vrbové tunely, vodní tůňka, vodní korýtka, hmyzí – květnatá louka s hmyzím hotelem, výstava minerálů (nerosty a horniny), 2 velké informační vzdělávací panely + malé informační tabule. Kromě stávajících herních prvků  se zahrada rozrostla o nová pružinová houpadla, skluzavky, prolézadla, lanové centrum, přírodní pískoviště, dřevěný koráb, dřevěný xylofon, houpací hnízdo a palisádu Lochneska. V roce 2022 bylo na zahradě MŠ nově pro děti nainstalováno mlhoviště.  Zahrada je pravidelně doplňována o nové herní prvky.