Vzdělávací program

Školní vzdělávací program:  Dítě a svět

 

Záměr: rozvíjení osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i evropskému společenství, rozvoj soucítění a solidarity se slabšími, základů pro zdravý život a povědomí o významu životního prostředí.

 

Školní vzdělávací program obsahuje 7  integrovaných bloků, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu a do kterých si učitelky zařazují témata dle vlastního výběru. ŠVP je otevřený a pružně přizpůsobitelný pro práci s dětmi všech věkových skupin. Je doplněn o část vzdělávání dětí se se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelkám se nechává prostor pro zařazení námětů, které vyplynou ze spontánně vzniklých situací, z individuálních zážitků či spontánních nápadů dětí. Jednotlivá témata se mohou rozvrhnout i na několik týdnů, popř. týden opakování, evaluační záměry, přání dětí. Jednotlivé bloky se mohou v průběhu roku prolínat, jsou flexibilně zařazovány.

 

Vytváření vnitřního  prostředí v mateřské škole:

jednotlivé třídy se rozlišují dle názvů květin, k čemuž mají  upraven i vstup do MŠ

– koutek přírody – dle ročního období

– koutek s badatelskými činnostmi

– tematická výzdoba chodeb a tříd

– vysazování a péče o pokojové rostliny

Vnější prostředí – „Přírodní zahrada“:

– udržování záhonků s květinami a zeleninou

– péče o pískoviště – vytrhávání plevele

– udržování školní zahrady – hrabání listí, sbírání odpadků apod.

– péče o dřevěné stavby

– péče o ptáčky v zimě – sypání zrníček do krmítek

Veřejně prospěšná práce:

–    sběr žaludů a kaštanů pro zvěř

–    sběr odpadu –  papír

–    třídění odpadu v separačních taškách ve třídách

–    sběr použitého oleje – projekt „Odpaďáček“

Významný den z hlediska ekologie – Den Země

 

Metody, zásady a formy práce:                                      

Ve vzdělávacím procesu využíváme tyto metody: 

  • Hra – aktivizační metoda, řešení problémů, situační učení, experimentování, prožitkové učení, činnostní učení, kooperativní učení

Ve vzdělávacím procesu využíváme tyto zásady:

  • Individuální přístup, jednotnost, soustavnost, názornost, plánovitost, přiměřenost, aktivity

Ve vzdělávacím procesu využíváme tyto formy práce:

  • Individuální, skupinové, frontální

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 

Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Hlavní činností je hra – tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Děti mají možnost v průběhu dne spontánní hru dokončit nebo v ní pokračovat později (např. v odpoledních činnostech apod.). Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Je dbáno na svobodnou volbu dítěte, nemusí se účastnit všech společných činností.  Do cvičení s dětmi bychom chtěli vkládat prvky jógy.

U dětí s vadou řeči, které jsou zařazeny do speciální  – logopedické třídy, provádíme individuální a skupinovou péči, jedenkrát za měsíc konzultujeme práci s těmito dětmi s klinickou logopedkou – Mgr. K. Tesarčíkovou. 

Pro děti s odkladem školní docházky máme zpracovány podpůrné vzdělávací plány, v nichž jsou zakotveny požadavky Pedagogicko psychologické poradny.

Při týdenním plánování vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, Rámcového vzdělávacího programu pro školní vzdělávání, s využitím odborné literatury – Raabe: Metodické listy, Kafomet, Barevné kamínky apod. 

Školní plán ekologické výchovy (dále ŠPEV), který doplňuje ŠVP, je každoročně upravován dle možností a potřeb školy 

Rovněž je zpracován Plán podpory zdravého stravování, který je zaměřen na oblasti správné životosprávy.

Pro nejstarší děti zařazujeme  tzv. nespící aktivity – zájmové činnosti, a to v oblasti  výtvarně keramické, ekologické a hře na flétnu .