Logopedická třída

Speciálně vzdělávací pedagogická činnost

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se realizuje v logopedické třídě prostřednictvím podpůrných opatření představující konkrétní pomoc při vzdělávání, vyplývající z doporučení školského poradenského zařízení (popřípadě rozpracované v IVP dítěte) a to:

 • v oblasti metod a forem výuky, možnými úpravami hodnocení dítěte a organizací výuky;
 • v oblasti personální podpory pedagoga – asistent pedagoga;
 • využíváním speciálních pomůcek a kompenzačních pomůcek;

Ve speciální logopedické třídě je hlavní pozornost věnována především logopedické péči týkající se celé řečové oblasti ve všech jazykových rovinách:

 • porozumění řeči
 • výslovnosti
 • rozvoji slovní zásoby
 • správné tvorby vět
 • poruch zvuku a plynulosti řeči

Formy logopedické péče:

 • individuální práce s logopedickým sešitem dle pokynů klinického logopeda
 • společná logopedická cvičení, která zahrnují:
  • chirofonetické cviky
  • gymnastiku mluvidel
  • artikulační cvičení
  • dechová cvičení
 • rozvíjení sluchového a zrakového vnímání
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky

Pro každé dítě je vypracován podpůrný plán rozvoje dítěte, který je vypracováván na základě závěrů SPC a klinického logopeda.

Pedagogickým záměrem logopedické třídy je dosáhnout co možná nejlepších výsledků při odstraňování řečových handicapů formou individuální a skupinové logopedické intervence.

Spolupráce s odborným poradenským zařízením

Podkladem pro vřazení dítěte do logopedické třídy je odborná zpráva ze speciálně pedagogického centra (SPC). Do MŠ dochází 1x měsíčně klinická logopedka Mgr. K.Tesarčíková.