Ekoškola

Ekoškola 2023/2024

Program Ekoškola

 

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Společné aktivity ekokroužků v MŠ a ZŠ

Společné EKO aktivity Ježečků, Datlíků a Ještěrek

Členové ekotýmu ZŠ a MŠ Vratimov se na začátku školního roku domluvili na
setkání při společných aktivitách. Jedno říjnové odpoledne přivítali malí ekologové
Datlíci a Ještěrky kamarády Ježečky ze školy. Sešli jsme se na naší přírodní školní
zahradě, kde byla připravená soutěžní stanoviště. Po vzájemném pozdravení a
seznámení s tématem „Voda“ si společně zazpívali písničku o vodě. Poté se děti
rozdělily do družstev a začaly plnit úkoly na stanovištích. Skládaly rozstříhané
obrázky s vodní tématikou, zahrály si na Popelky při třídění přírodnin, vyhledávaly a
přiřazovaly druhý obrázek pexesa s vodní kapkou a přiřazovaly k sobě správné
poloviny květin a větviček stromů. Po soutěžích si všichni společně prohlédli naši
krásnou zahradu se spoustou herních prvků, vzrostlých stromů, keřů, bylinek,
vyvýšených záhonů a různých zákoutí pro drobné živočichy. Nakonec jsme Ježečkům
za jejich návštěvu předali dárky – foukací žabičky. Také jsme se domluvili na dalším
setkání, které bude tentokrát ve škole. Už se na ně všichni moc těšíme.

Ekotým

Ekokodex

Kapi, kapi, kapička,

na holku i na kluka, čeká čistá vodička.

Bez vody se nedá žít,

pojďme vodu ochránit!

Ekologické nástěnky

Pravidla ekotýmu

Analýza, cíl, úkoly

Pokusy se skupenstvím vody

Pro letošní školní rok jsme v naší mateřské škole vybrali téma Voda. Děti se
seznamují s důležitým významem vody pro život na Zemi, s tím, že voda je jedna ze
základních složek života. V celé mateřské škole děti vedeme k šetření s vodou a ty
také dobře ví, proč se vodou nesmí plýtvat. Zimní období a mrazivé počasí v těchto
dnech nám umožnilo dětem názorně ukázat a seznámit je i s jiným než kapalným
skupenstvím vody. A tak jsme experimentovali, bádali , prováděli pokusy s ledem a
sněhem. Zkoumali jak krásně dokáže malovat mráz, odkud visí rampouchy. Na školní
zahradě děti vyráběly ledové vázičky s přírodninami, barvily je různými odstíny
barev pomocí krepového papíru. V MŠ prováděly pokusy s táním ledu pomocí soli,
vytvářely hypotézy, hledaly různá řešení problémů. U dětí je zájem o objevování a
zkoumání obrovský, svou zvídavostí objevovaly nepoznané skutečnosti, seznamovaly
se s mnoha přírodními zákonitostmi. A tak se zábavnou formou hry seznámily dalším
skupenstvím vody.

Bc. Simona Gajdová učitelka MŠ Vratimov

Téma globálního oteplování ve výuce

V tematickém týdnu “Sněhová peřina“ se děti seznámily s pevným skupenstvím vody – sněhem, ledem, jejich vlastnostmi, významem i potřebou udržitelnosti v důsledku klimatických změn – oteplování. Seznámili se s prostředím i faunou Arktidy, Antarktidy při manipulaci s obrázky i se životem Eskymáků (i s jejich tradiční inuitskou hudbu), s významem ledu pro tuto oblast, ale i s tím, co ovlivňuje jeho tání. Proces oteplování nám symbolizovala kostka ledu, kterou si vzájemně děti podávaly s kamarády a pozorovaly, jak se pomalu rozpouští. Celý týden nás provázela skladba Pokáče “Antarktida“, při které se v klipu nenásilnou formou dozvěděly o nebezpečí klimatických změn …..“Na Antarktidě tajou ledy, dneska možná naposledy. Zítra už tam asi všude místo ledu voda bude“.

Kromě tradičních pokusů se změnou skupenství vody jsme tento týden prováděli i ty méně známé. Vyráběli jsem ledové květiny, které  po vložení do vody rozkvetly (kapilární jevy), pozorovali jsme, na jaké destičce (dřevěné, kovové) dříve roztaje kostka ledu (kov vodič tepla, dřevo izolant) a co se stane s ledem vloženým do sklenice vody s olejem (hustota ledu). Zajímavý byl rovněž pokus s kuličkou sněhu, kterou držíme nad plamenem.

A nejen to. Děti si rozšířily aktivní slovní zásobu při pojmenovávání jevů a dějů, jako např. kra, rampouch, kroupa, mráz, tání, vypařování, a dozvěděly se i za jakých podmínek vzniká sníh a led a za jakých podmínek se mění opět ve vodu. 

 

Péče o ptáčky na školní zahradě

  Mateřská škola je už mnoho let zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, která pracuje s metodikou 7 kroků. Ta nabízí ucelený návod, jak docílit ve školách pozitivních změn v rámci ekologie. Šestý krok je Informování a spolupráce a jeho obsah znamená, že děti Ekotýmů MŠ spolupracují s rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci, různými spolky, které působí ve Vratimově a také s vedením města.

   Podařilo se nám v rámci spolupráce s vedením města uskutečnit další akci s místostarostou p. Davidem Böhmem. Tentokrát se nabídl, že nám pomůže zkontrolovat ptačí budky a vyvěsit také nové budky. A tak jsme se sešli 28.2.2024 před zahradou školky, abychom se společně pustili do práce, ve které nám nezabránil ani malý deštík. Pan místostarosta přinesl dvě krásné nové budky, které byly také moc hezky ozdobeny. Nejdříve si všichni poslechli zajímavé vyprávění o tom, jak by měly budky vypadat z venkovní i z vnitřní strany a kde je umisťovat, aby tam nemohly vlézt třeba kočky nebo jiní „vetřelci“. Potom jsme se společně vydali k jednotlivým stávajícím budkám, které byly vyčištěny, aby v nich teď na jaře mohli ptáčci zahnízdit (a že tam teda byl nepořádek) a pak následovalo vyhledávání stromů, kam bychom mohli nové budky umístit. Děti se střídaly v podávání nářadí i v nošení nových budek, které p. Böhm připevňoval z vysokého žebříku na vybrané stromy. Po dokončení nám ještě vyprávěl, jak pečují o ptáčky také na radnici, kde umístili nové hnízdící budky pro rorýsy.

   Potom jsme se už museli rozloučit, protože děti čekala ve školce odpolední svačinka a pan místostarosta zase musel do práce. Tak teď můžeme sledovat pomocí badatelských pomůcek hnízdění ptáčků na školní zahradě nejen v „uklizených“ budkách, ale také ve dvou nových.

                                                                          Za Ekotýmy Ještěrek a Datlíků Kateřina Božoňová

Setkání s papoušky

V týdnu od 5.3. do 8.3.2024 proběhlo ve všech třídách setkání dětí s chovatelkami papoušků. Děti se seznámily s papoušky ARA – Agátkou, Amálkou a Filípkem. Paní chovatelky poutavě vyprávěly o jejich životě, čím se živí, kde bydlí, co všechno dovedou a jak se s papoušky žije. Vyprávěly i příběh papouška Agátky, kterého odchovaly úplně od malého miminka. Papoušky si děti mohly prohlédnout  zblízka, protože po celou dobu vyprávění seděly klidně na svých bidýlkách. Pokud se jim něco nelíbilo, dali  to chovatelkám najevo svým velkým zobákem. Děti si zblízka prohlédly i jejich barevná pírka a potravu (para ořechy a jiné semínka), kterou se živí.  Nakonec se s papoušky společně vyfotily a tak budou mít hezkou vzpomínku na příjemně strávené dopoledne.

Členové ekotýmu Datlíci a Ještěrky bádali v laboratoři ZŠ Datyňská

Členové ekotýmu Datlíci a Ještěrky bádali v laboratoři ZŠ Datyňská
Přijali jsme pozvání Ekokroužku ZŠ a první jarní den jsme se vypravili na návštěvu.
Tentokrát paní učitelky pro ekology připravily ve školní laboratoři zábavné pokusy
na téma voda. Po přivítání se děti rozdělily do čtyř skupin a u pracovních stolů si
vyslechly jaké pokusy budou provádět. Seznámily se s laboratorními pomůckami –
baňkami, kádinkami, zkumavkami, filtračním zařízením, stříčkou, ochrannými
brýlemi aj. Prvním úkolem bylo provést filtraci vody znečištěné pískem. Děti
nabíraly písek do kádinky, stříčkou přidávaly vodu, vše promíchaly a postupně
nalévaly do filtračního zařízení. Pozorovaly, jak filtrační papír zachycuje písek a do
kádinky protéká čistá voda. Tímto pokusem se děti seznámily s procesem filtrace,
díky kterému získaly čistou vodu. Na dalším stanovišti si děti vyzkoušely PH neboli
kyselost/zásaditost různých potravin a roztoků. Přikládaly indikátorové papírky např.
k citronu, mléku, vodě, tekutému mýdlu, pracímu prášku. Sledovaly, jak se papírky
zabarvily a porovnávaly je se stupnicí PH v tabulce. Díky tomuto pokusu děti zjistily,
které potraviny a roztoky jsou kyselé, neutrální nebo zásadité. Na posledním
stanovišti pozorovaly pod mikroskopem tělo sladkovodního žahavce Nezmara. Na
závěr paní učitelky malé ekology odměnily medailemi a certifikátem za badatelské
činnosti v oblasti voda. Bylo to opět velmi zajímavé a podnětné setkání, při kterém si
ekologové formou prožitku rozvinuly poznatky o světě, který nás obklopuje.
Bc. Simona Gajdová učitelka

Sázíme jarní zeleninu

Teplé jarní počasí přišlo o několik týdnů dříve a tak děti a paní učitelky začaly s
prací na záhoncích. Nejdříve bylo zapotřebí záhonky vyplet, nakypřit půdu, ostříhat
suché listy jahod. Potom se pustily do sázení semínek zeleniny. Vysadily mrkev,
hrášek, ředkvičku, dýni Hokkaido. Některé třídy mají vyseté bylinky, rebarboru,
libeček, česnek. Po výsadbě děti čeká zalévání a další péče o sazeničky. Budeme
sledovat jak se semínka promění v mladé rostlinky. Děti je budou zalévat a hlídat,
aby se na nich nepásli slimáci. Těšíme se, že si brzy pochutnáme na čerstvém hrášku,
mrkvičče, ředkvičkách nebo sladkých jahodách.
Bc. Simona Gajdová učitelka